Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 66h dla Ratownikow Systemu

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 66h dla Ratownikow Systemu
/WOPR, GOPR, OSP, PSP, PCK, PZ-MOT/

Tematyka kursu:

1. Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne
2. Bezpiecze
ństwo własne, poszkodowanego i miejsca zdarzenia
3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprz
ętu
4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego badanie wst
ępne oraz szczegółowe
5. Poszkodowany nieprzytomny
6. Resuscytacja (doros
ły, dziecko, niemowlę, noworodek)
7. Zasady defibrylacji poszkodowanego metod
ąłautomatyczną i automatyczną
8. Wstrz
ąs i rodzaje wstrząsu
9. Drgawki, cukrzyca, zawa
ł, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie
10. Zwichni
ęcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn
11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obra
żenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru
12. Zdarzenia masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wst
ępna karta udzielonej pomocy, logistyka
13. Ewakuacja ze strefy zagro
żenia
14. Kwalifikowana pierwsza pomoc w sytuacjach symulowanych
15. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych
16. Zaj
ęcia symulowane w terenie adekwatnym dla szkolonej służby

W ramach kursu:

– wykłady multimedialne pierwszej pomocy
– wyk
łady multimedialne kwalifikowanej pierwszej pomocy
– zaj
ęcia praktyczne na fantomach osoby dorosłej i dziecka
– zaj
ęcia praktyczne na zestawach typu R1
– sytuacje symulowane w terenie
– materia
ły dydaktyczne dla kursantów
– za
świadczenie ukończenia kursu dla uczestników

 

 

Kurs Ratownictwa 24h dla Służb Mundurowych

Kurs Ratownictwa 24h dla Służb Mundurowych 
/OSP z poza KSRG, Wojsko, Policja, Straż Graniczna/

Tematyka kursu:

1. Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
2. Krajowy System Ratownictwa (PRM i KSRG)
3. Psychologia w nagłych wypadkach
4. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia
5. Wypadki komunikacyjne
6. Wypadki budowlane
7. Substancje niebezpieczne
8. Ocena poszkodowanego nieurazowego
9. Postępowanie z osobą nieprzytomną
10. Postępowanie z osobą przytomną
11. Wezwanie pomocy
12. Zakrztuszenia
13. Anatomia i fizjologia oddechu i krążenia
14. Resuscytacja osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia
15. Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna (AED)
16. Zawał serca, Udar, Cukrzyca
17. Napad padaczkowy
18. Ocena poszkodowanego urazowego
19. Oparzenia, odmrożenia, udar cieplny, hipotermia
20. Krwawienia i krwotoki
21. Urazy kręgosłupa
22. Urazy głowy
23. Urazy klatki piersiowej
24. Urazy jamy brzusznej
25. Urazy kończyn
26. Ewakuacja poszkodowanego
27. Zdarzenia masowe i katastrofy
28. Wyposażenie zestawu ratowniczego R0, R1
29. Współpraca z Państwowym Ratownictwem Medycznym
30. Współpraca z innymi Podmiotami Ratownictwa

W ramach kursu:

– wykłady multimedialne kwalifikowanej pierwszej pomocy
– zajęcia praktyczne na fantomach osoby dorosłej i dziecka
– zajęcia praktyczne na zestawach OSP R1
– sytuacje symulowane w terenie
– materiały dydaktyczne dla kursantów
– zaświadczenie ukończenia kursu dla uczestników